Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU PRODUKTÓW I USŁUGI FUNDACJI “ZMIENIAM” DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

DEFINICJE

 

System – strona internetowa pod adresem zmieniam.pl wraz z panelem płatności online

Formularz – formularz elektroniczny służący do wykupienia usługi lub produktu

Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, lub inna osoba nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Systemu w celu zakupu usługi lub produktu.

Zakup usługi lub produktu – zakup dokonywany poprzez System.

Operator – Fundacja “Zmieniam”, ul. Andersena 2a, 71-799 Szczecin (NIP: 8522669522, REGON: 387908366).

Administrator– Fundacja “Zmieniam”, ul. Andersena 2a, 71-799 Szczecin (NIP: 8522669522, REGON: 387908366).

 

ZAKUP USŁUGI LUB PRODUKTU

 

Klient wykupuje usługę w Systemie poprzez stronę internetową https://zmieniam.pl

Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Systemu z przyczyn od niego niezależnych. Operator może zawiesić dostęp do Systemu, jeśli jest to konieczne do usunięcia zaistniałych awarii, zagrożeń lub innych nieprawidłowości jak również ze względów bezpieczeństwa.

 

Klient wykupując usługę lub produkt zobowiązany jest prawidłowo wypełnić Formularz. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane usługi z powodu nieprawidłowego wypełnienia przez Klienta Formularza bądź z powodu podania w Formularzu nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, w tym nieprawidłowego adresu e-mail.

 

Klient, który prawidłowo wypełnił formularz otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zlecenia na podany w Formularzu adres email.

Warunkiem otrzymania przez Klienta potwierdzenia jest prawidłowe wypełnienie przez niego formularza i podanie prawidłowego adresu email.

 

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez Operatora wraz z potwierdzeniem uznania płatności zostaje przesłane na adres email Klienta. Jeżeli informacje podane w Formularzu nie będą wystarczające do przygotowania umowy i innych dokumentów z nią związanych, Klient zostanie poproszony przez Operatora o przekazanie dodatkowych informacji.

 

WARUNKI TECHNICZNE

 

Do przeglądania oferowanych przez Operatora usług i produktów oraz dokonania ich zakupu drogą elektroniczną, niezbędne jest, aby Klient korzystał z urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:

  • posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  • posiadanie przeglądarki internetowej:
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

PŁATNOŚĆ 

 

Klient po zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz uzupełnieniu Formularza wpłaca opłatę poprzez system płatności Tpay lub PayPal.

Po zatwierdzeniu wpłaty Klient jest informowany za pomocą e-maila o statusie jego płatności.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 

Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu realizacji usługi.

W przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej, niezależnych od żadnej ze stron, takich jak katastrofy, klęski żywiołowe, wojna, strajki i inne wyjątkowe sytuacje uniemożliwiające realizację zamówionej usługi, Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.

 

REKLAMACJE

 

Klient może składać reklamacje, jeżeli zakupiona usługa lub produkt nie jest realizowana przez Operatora lub jest realizowana niezgodnie z zawartą umową.

Reklamacja może zostać złożona pisemnie lub zostać przesłana drogą e-mailową na adres: fundacjazmieniam@gmail.com. W treści reklamacji wskazać należy co najmniej: imię i nazwisko Klienta, dane dotyczące zamówienia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, adres do przesłania odpowiedzi na reklamację.

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

Operator rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, tj. uzupełnionej w trybie przewidzianym w wskazanym powyżej.

 

Operator przesyła odpowiedź na reklamację na adres e-mail wskazany przez Klienta składającego reklamację lub na adres korespondencyjny przez niego wskazany.

 

DANE OSOBOWE

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: RODO), jest Fundacja “Zmieniam” z siedzibą w Szczecinie, ul. Andersena 2a, 71-799 Szczecin.

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa użytkowników zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://zmieniam.pl/pl/polityka-prywatnosci

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Klient będący konsumentem ma prawo (zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulamin, zaś wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

AKCEPTACJA REGULAMINU

 

Klient akceptuje Regulamin zaznaczając opcję „Zgadzam się”, co oznacza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie i akceptuje jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających. Jeżeli Klient nie zaakceptuje Regulaminu, spowoduje to brak możliwości dokonania zakupu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZAKUPU USŁUG WIRTUALNEGO BIURA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ PRZEZ KONSUMENTAPrawo odstąpienia od umowy

 

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Operatora, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą na adres: 

 

fundacjazmienam@gmail.com

z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”.

 

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy.Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO REGULAMINU ZAKUPU USŁUG WIRTUALNEGO BIURA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Fundacja “Zmieniam”, adres: ul. Andersena 2a, 71-799 Szczecin (NIP: 8522669522, REGON: 387908366), e-mail: fundacjazmienam@gmail.com.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi lub produktu:

Lp.

Umowa

Data zawarcia umowy

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Imię i nazwisko Klienta(-ów) _____________________________________

 

Adres Klienta(-ów) _____________________________________________