Przejdź do treści

Nasza misja

Nasze cele statutowe

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży a także pomoc rodzicom i szkołom w kształtowaniu postaw promujących rozwój osobisty, dążenie do samorealizacji i zdrowego stylu życia; 
 2. wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie motywacji, wyznaczania i realizacji celów, optymalnej higieny życia;
 3. pomoc w dokonywaniu pozytywnych zmian w sobie w zakresie realizacji swojego potencjału i zmiany stylu życia na optymalny pod względem odżywiania i aktywności fizycznej;
 4. pomoc w kształtowaniu prawidłowych nawyków związanych z bieżącymi problemami cywilizacyjnymi w zakresie prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej;
 5. propagowanie optymalnej higieny życia, snu i odżywiania w celu uzyskania homeostazy psychofizycznej.

 

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 1. promowanie i wdrażanie w społeczeństwie stworzonych z zakresie działania Fundacji metod rozwoju osobistego
 2. promowanie i wdrażanie w społeczeństwie stworzonych z zakresie działania Fundacji metod higieny optymalnej służących homeostazie psychofizycznej
 3. promowanie idei samorealizacji i świadomej zmiany a także wspomaganie samorozwoju, dążenia do realizacji celów i umacniania wiary we własne możliwości
 4. uczestnictwo w projektach mających na celu stworzenie ogólnodostępnych narzędzi motywacyjnych, pomagających w osiąganiu celów oraz wprowadzaniu pozytywnej zmiany
 5. prowadzenie warsztatów i szkoleń motywacyjno-rozwojowych, trenerskich
 6. organizowanie wydarzeń o charakterze motywacyjno-szkoleniowym w tym spotkań, wypraw, obozów,
 7. propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania metodą optymalną
 8. prowadzenie warsztatów o tematyce zdrowego odżywiania
 9. rozpowszechnienie, promowanie i realizowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, zdrowia, pomocy charytatywnej, pomocy społecznej
 10. wydawanie książek, prowadzenie bloga
 11. pomoc społeczną, w szczególności osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 12. działalność fundacji jest ukierunkowana na wspieranie i integrowanie wokół różnych środowisk o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym oraz działalność pożytku publicznego
 13. prowadzenie działań w obszarze pożytku publicznego dotyczących celów określonych w ust. 1,

Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w par. 7, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.